Fiskekultivering

Generelt

Aurskog - Høland har ikke de beste forutsetningene geografisk og geologisk med tanke på vannkvalitet og evne til å motstå ulike typer forurensing.
Berggrunnen består for det meste av bergarter som gneis og granitt. Dette er bergarter som har liten evne til å motvirke forsuring av vannene. Dette er årsaker som gjør at vi hele tiden må jobbe for å bevare gunstige betingelser for fisken. Nedenfor er det listet opp ulike tiltak som gjennomføres for å opprettholde en god fiskebestand i kommunen.I driftsplanen for 2009-2018 har vi gjort en opptelling av hvor mye ørret som er utsatt i våre vann i perioden 1997-2008. I alt er det satt ut neste 40 000 ørret. Dette skulle borge for et topp fiske i mange vann.

 

Kalking

Hvert år kalkes det i Aurskog - Høland i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hvilke vann som skal kalkes bestemmes etter at vi har gjennomført vannprøvetaking. Vannprøver tar vi både vår og høst. Det er gledelig at vi i 2005 kunne registrere at kalkingen har vært vellykket og at vi nå kan erklære de fleste vann "friske".

 

Stamfiske

Stamfiske om høsten er viktig for å ivareta de lokale ørret- stammene.

Det er med på å sikre en god forvaltning av våre ressurser i fremtiden.

Bildet viser El-fiske i en av våre bekker.

Stamfisket reguleres av fylkeskultiveringsplanen og de vann/vassdrag som er anbefalt som egnede lokaliteter. I vår kommune er det to hovedvassdrag: Mangen og Halden-vassdraget, dette er to genetiske soner som vi skiller mellom. Stamfiske gjennomføres med feks: Ruser, teiner, not og el-apparat. Hvilken metode man skal bruke avhenger av hva som er mest hensiktmessig i det vassdraget man skal til.
Det er viktig å være varsom under stamfiske slik at man ikke ødelegger for den fisken som har vært og gytt eller som skal gyte.

 

Prøvefiske

Prøvefiske gjennomføres hvert femte år i henhold til kultiveringsplanen. Fisket foregår med en garnserie av 10 garn som har forskjellig maskevidde. Formålet med dette er å kartlegge fiskebestanden i vannet. Ut i fra prøvefiske kan man se om noen av vannene beskattes for hardt og om det er behov for fiskeutsettinger, eller om tidligere utsettinger har vært vellykket.

Andre viktige punkter er å få et overblikk over størrelsesfordelingen og kondisjonen på fisken. Det tas skjellprøver og sees på kjønnsmodning i forhold til alder og størrelser.
Grunnen til dette er at vi ønsker å se hvilken fiskestørrelse som påvirker balansen i vannet. I noen vann kan enkelte lengdegrupper mangle, dette kan tyde på at vannet er overbefolket.
Prøvefiske er en fin måte å ta "pulsen" på vannet.

 

Biotopforbedringer

Mange steder i naturen er ikke forholdene de beste for fisken. Det kan være menneskeskapte eller naturlige forhold som gjør at fisken ikke trives så godt i det miljøet den lever i.
For å rette opp dette gjennomføres det en del tiltak: Bygging av fisketrapper, utlegging av gytegrus, restaurering av dammer, utgraving av kulper, osv. Særlig skogdriften har gjort store skader: Gytebekker som legges i rør, kvist som dumpes i bekken og skogsmaskiner som kjører i bekken. Gytebekker er ofte små og derfor meget sårbare ovenfor fysiske inngrep.

 

Fiskeutsettinger

Hvert år settes det ut ørret i en rekke vann i kommunen. Det er Jeger- og Fiskeforeningene som tildeles midler fra AHFA etter behov. Fisken kommer i fra anlegget til Bjørkelangen Jeger- og Fiskeforening. I kommunen er det to hovedvassdrag som vi skiller mellom: Mangen og Haldenvassdraget.
I vann hvor det er en opprinnelig ørretstamme brukes det avkom etter fisk fra denne for å opprettholde en livskraftig stamme av villfisk. Rogna til villfisken blir da klekket ut på settefiskanlegget for utsetting i løpet av ett til tre år.

Størsteparten av fisken som settes ut er ettårig, ørreten klekker ut i mars og april. Etter et år på settefiskanlegget har den blitt ca. 18 cm og er klar for utsetting. Men det settes også ut større fisk, dersom det er behov for å raskt å bygge opp et fiskevann med fiskbar fisk, settes det ut fisk i fra 250 gram til en kilo.

 

Languages